HAP Tigchelaar & Peeters is geopend op:
maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u
Geopend op: maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u

Beleidsplan

                                                                                                     Beleidsplan

 

Huisartsenpraktijk

Tigchelaar & Peeters

 

 

 

Maart  2015

 

 

MISSIE

 

Onze praktijk wil persoonlijke, effectieve en efficiënte huisartsgeneeskundig

zorg leveren.  Alle huisartsen en medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Bij eventuele gegronde redenen kan daarvan afgeweken worden, deze zullen dan zoveel mogelijk geregistreerd worden in het dossier van de betreffende patiënt.

 Onze zorg is gericht op de patiënten van onze praktijk die wonend zijn in Ravenstein en omgevende kerkdorpen. De patiënten populatie moet binnen 15 min bereikbaar zijn. Kwetsbare patiënten hebben onze speciale aandacht, tijd en zorg. Denk hierbij aan ernstig zieken, ouderen, patiënten met multimorbiditeit, kwetsbare patiënten door sociale omstandigheden en pasgeborenen.

Belangrijk is dat deze zorg laagdrempelig voor onze patiënten bereikbaar is. Een brede toegankelijkheid, zowel letterlijk in gebouw en bereikbaarheid daarvan, als ook in de telefonische bereikbaarheid en de toegankelijkheid van assistentes en artsen in contacten,  is daarvoor een vereiste. Daarnaast staat een breed aanbod van de huisartsgeneeskundige zorg binnen de praktijk voor ons voorop.

De zorg die wij bieden gaat uit van een holistische visie: zowel lichamelijk, psychisch en sociaal kijken we samen met de patiënt naar factoren die belangrijk zijn voor deze patiënt en zijn gezondheid en/of ziekte. Daarbij wordt, ook samen met de patiënt, gekeken,  wat er gedaan kan en moet worden. Eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en herstel zijn hierbij uitgangspunt.

Zowel in het onderzoek naar oorzaken van klachten, als in oplossingen nemen we de mogelijkheden van andere hulpverleners, in het gezondheidscentrum zelf en in de ruime regio mee. We willen in dit ruime aanbod voor de patiënt een sturende gids zijn.

Behalve de zorg voor de patiënten is voor ons het team van onze doktersassistentes, praktijkondersteuners zeer belangrijk: goede, prettige en veilige werkomstandigheden in een fijne sfeer en collegialiteit is voor ons allen bevorderlijk voor de geleverde kwaliteit van de zorg aan de patiënten.

 

Als laatste maar daarom niet als minst belangrijke willen we financieel een goed draaiende praktijk. Het is onze broodwinning, we zijn werkgever en daarmee verantwoordelijk voor onze assistentes en praktijkondersteuners. Het is belangrijk dat we blijven kijken naar kosten en baten en daarin verantwoordelijke keuzes maken.

 

We zijn een duopraktijk. Deze missie is een bewuste keuze van beiden. Om dit nu en in de toekomst samen in goede harmonie en met plezier te blijven doen willen we zorgen dat we contact houden, weten van elkaar waar we staan. Indien nodig elkaar ondersteunen, bij de les houden, stimuleren, soms afremmen en elkaar en elkaars werkwijze respecteren.

In een gesprek , ondertussen 7 jaar geleden, om te kijken of we samen deze praktijk konden beginnen hebben we gezegd dat we trots willen zijn op onze praktijk en tevreden op ons eigen werk en op het feit dat de ander je collega is.

Dat is waar we voor gaan.

 

VISIE

Om de toegankelijkheid van de praktijk te waarborgen en alle veranderingen in de gezondheidszorg bij te houden vinden wij het belangrijk hier proactief mee bezig te zijn.

Zo willen we voor de komende jaren de functie van de assistentes en hun rol bij de organisatie van de praktijk meer vorm geven. Bijscholing van de assistentes en bijschaving aan de planning en processen in de praktijk heeft de komende jaren onze aandacht. Dit is nodig om ook in de toekomst de toegankelijkheid en beheersbaarheid van de werkdruk te waarborgen. Hierbij moet aandacht zijn voor individuele mogelijkheden en capaciteiten van de assistentes.

De veranderingen in de gezondheidszorg en de uitwerking daarvan op onze praktijk volgen we actief door een rol te spelen in de gezondheidszorg buiten onze praktijk: zoals ouderenzorg in de regio, de huisartsenpost HOV en synchroon, de zorggroep in onze regio.

Door vijf jaar geleden ons gezondheidscentrum op te richten hopen we continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden, ondanks de veranderingen (en bezuinigingen) in de zorg. Laagdrempelig overleg met thuiszorg, maatschappelijk werk van de gemeente Oss, de fysiotherapie,  het consultatie bureau, logopedie, een psycholoog, een sexuoloog, diagnostisch centrum Bernhoven, is door fysieke aanwezigheid binnen ons centrum mogelijk. De verschillende overleggen worden later  beschreven.

Omdat het aanbod van zorg steeds breder, uitgebreider en gedifferentieerder wordt vinden we samenwerking met andere zorgverleners belangrijk. Ook hierin willen we een aktieve rol spelen. Zo nodigen we nieuwe zorgverleners in de buurt uit voor een kennismakingsgesprek, gaan naar overlegbijeenkomsten zoals de huisartsengroep KOS van onze regio, de Oss huisartsenkring en volgen de aangeboden bijscholingen in de regio. Zo blijven we ook vakinhoudelijk up-to-date.

De huisartsengroep KOS is heeft nauwe banden met de huisartsgeneeskunde in Nijmegen. De acht verschillende huisartsenpraktijken hebben een gezamenlijk commitment betreffende onderwijs, opleiding en onderzoek, en maken daarbij deel uit van de Nijmeegse Universitaire Huisartsen Praktijk netwerk, NUHP.

Sinds 2011 komt structureel Dr Hindriks, orthopeed van het ziekenhuis Bernhoven zes keer per jaar een gezamenlijk spreekuur houden op het gezondheidscentrum. Samen met de fysiotherapie van het centrum kijken we dan multidisciplinair naar een klein aantal mensen om te komen tot een optimale begeleiding.

Tegen het gezondheidscentrum aan ligt sinds 2011 een dialyse centrum gelieerd aan het Bernhoven ziekenhuis en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Laagdrempelig contact geeft aan duidelijke meerwaarde voor beide partijen.

 

Als praktijk zijn we verantwoordelijk voor de continuïteit in de zorgverlening, ook in de toekomst. Hierin nemen wij ook een rol als opleidingspraktijk voor doktersassistentes en ontvangen we een aantal keer per jaar studenten en coassistenten van de universiteit van Nijmegen. We willen hier tijd en ruimte voor behouden.

Binnen al deze ontwikkelingen blijft het streven naar persoonlijke zorg, kwaliteit van zorg en laagdrempelige zorg het uitgangspunt. De vraag wat te doen met preventieve zorg en verruiming van het aanbod, oa avondspreekuur en e-mailconsult,  hopen we komende jaren duidelijk te krijgen.

Een nieuwe ontwikkeling is de vorming van een basis GGZ. Dit wordt binnen onze regio door synchroon opgepakt. Wij zijn samen met onze POH-GGZ onze gedachten aan het vormen welke rol wij hierbij willen en ook kunnen nemen.  Nu in 2014 is dit al duidelijker geworden. We hebben gekozen voor een POH-GGZ samen met de huisartsenpraktijk in Herpen. Verder zijn er afspraken gemaakt en wordt er gezamenlijk met de Hagro gekeken naar bv gezamenlijke bijscholing op het gebied van de GGZ.

Voor de komende jaren gaat de  verandering in de jeugdzorg van start. Hier is al een start gemaakt en zullen we het komend jaar verder mee gaan.

Deze weg van verandering doorlopen we samen: de twee huisartsen, het team met doktersassistentes, praktijkondersteuning huisartsen, de patiënten en de andere zorgverleners.  Meedenken in dit proces, feedback geven, tips en trucs, commentaar en ja, zelfs een klacht stellen we zeer op prijs en proberen met een open houding hiervoor gemakkelijk toegankelijk te zijn.

 

 ZORGAANBOD

 

Zorggebied:

Het zorggebied van de praktijk omvat Ravenstein met de kerndorpen eromheen. Verder zijn er ook patiënten woonachtig in Schaijk, Herpen, Berghem, Megen, Niftrik en Oss. Het uitgangspunt is dat we binnen 15 minuten ter plekke moeten kunnen zijn. Er zijn een redelijk aantal studenten nog ingeschreven. Zij wonen wel in hun studentenstad maar wij zijn hun huisarts gebleven. We hebben het dan over een tijdelijk situatie  waarbij de voor-en nadelen besproken zijn.

 

Analyse:

We hebben geen uitgebreide analyse verricht. Binnen onze patientenpopulatie is niet een leeftijdsgroep oververtegenwoordigd. We hebben vooral mensen in gemiddelde tot hoog-sociale klasse. Vrijwel geen patiënten uit een ander land of met specifieke problematiek.

 

Basisaanbod:

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomend klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling. Bij klachten waarbij gespecialiseerde hulp noodzakelijk is verwijzen wij door. Dit basisaanbod sluit volledig aan bij ”aanbod huisartsgeneeskundige zorg” lhv 2009.

In avond, nacht en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost HOV. Wanneer het vermoeden is dat er tweede lijns diagnostiek nodig is, bijvoorbeeld een foto om een botbreuk uit te sluiten, kan dat op de HOV locatie Uden. 

Aanvullend zorgaanbod:

Het zorggebied van onze praktijk is relatief verder weg van een ziekenhuis. Bij acute zorg, hartinfarct, een ongeluk thuis zijn wij vaak eerder ter plekke dan de ambulance. Dit maakt dat wij de zorg zo breed mogelijk willen aanbieden.

Als aanvullende zorg bieden wij onder andere;

 • Maken van ecg en telecardiologie

 • Teledermatologie

 • 24-uurs bloeddrukmeting in eigen beheer

 • Kleine ingrepen: naevi, lipoom, fibroom e.d.

 • Corpus alienum verwijderen oog

 • Wondbehandeling, zowel chronische wonden als acute hechtwonden

 • Tapen na enkelverstuikingen

 • Spreekuur van poh-ggz

 • Spreekuur van hulpverlening verslavingsinstantie

 • Spreekuur samen met orthopeed en fysiotherapeut binnen het gezondheidscentrum

 • Audiometrie

 • Spirometrie

 • Instellen op insuline

 • Reizigersvaccinatie iov apotheker

 • Plaatsen van een spiraal

 • Verschonen van een pessarium

 • (Cyriax)injecties in of om gewrichten

 • Vervanging van ziekenhuiszorg, zoals ondersteuning bij behandeling van kanker, het geven van hormooninjecties, mrsa diagnostiek, epo injecties.

 • Terminale zorg die wij zoveel mogelijk zelf, ook op avond-, nacht-, en weekendtijden

   

Bijzonder aanbod:

 • Kaderopleiding ouderengeneeskunde: zorg voor kwetsbare ouderen in de praktijk in samenwerking met welzijnsorganisatie, thuiszorg specialist ouderengeneeskunde en apotheek. In MDO wordt aan de hand van een zorgplan een kwetsbare patiënt besproken.

Overlegstructuren:

 • 1 x per maand vindt  er overleg plaats binnen de HAGRO: bespreking inhoudelijk onderwerp en lopende zaken

 •  6 x per jaar vindt er een FTO plaats met de Hagro en de apothekers

 • On demand  en op  afspraak is er  overleg met de fysiotherapeuten

 • 4 x Per jaar is er een MDO; deelname door  huisartsen, POH-GGZ, maatsch werk,wijkverpleegkundige, psychologen en psychotherapeuten

 • De huisartsen hebben samen 1 x per 2 maand standaard overleg en 4 maal per jaar met eigenaren van het centrum

 • De huisartsen hebben 1 x per 2-3 wkn overleg met de POH-S.

 • 1 x per 2-3 mnd is er een overleg met de huisartsen, praktijkondersteuner en assistentes;hiervan wordt een agenda en notulen gemaakt

 • Dr. Peeters heeft 2 x per jaar overleg met het samenwerkingsverband Aquarius tav POH-S

 • De POH-er somatiek heeft 4 x per jaar een intervisie overleg met de andere POH-ers  welke participeren binnen het samenwerkingsverband Aquarius.

   

 • Dr. Peeters  en de POH hebben 1 x per 6 wkn overleg met het goal team (thuiszorg, rigom, huisarts en poh);hiervan worden notulen gemaakt

 • Dr. Peeters heeft 1 x per 6 weken met POH-GGZ en psychologen

 

De vorm van het zorgaanbod:

Onze praktijk biedt haar zorg in volgende vormen aan:

- een consult , op verzoek van patiënt of na overleg met de assistente ook een dubbelconsult, binnen de huisartsenpraktijk

- een telefonisch consult tijdens het telefonisch spreekuur

- een visite, of dubbele visite, bij de patiënt thuis

 

Doorverwijzing:

Indien wij de zorg waarvan wij , samen met de patiënt, denken dat de patiënt nodig heeftniet kunnen geven verwijzen we de patiënt door naar eerstelijns hulpverleners ziekenhuis, zelfstandige polikliniek, en tweedelijns-zorg. Gezien onze plaats in de regio zijn de verwijsmogelijkheden erg ruim: richting Nijmegen, Oss, Uden en Den Bosch. Patienten kunnen hier zelf een keuze in make. Indien wij een voorkeur hebben zullen wij dit kenbaar maken.  Wij zijn voorstander, in tegenstelling tot het huidige regeringsbeleid, om de zorg dicht bij huis en indien mogelijk in 1 ziekenhuis te houden.

 

Bij uitzondering bezoeken wij patiënten in het ziekenhuis, verpleeghuis of een andere instelling. Dit kan op initiatief van de huisartsen of  in overleg met patiënt en/of familie.  We hebben hier voor gekozen omdat de ziekenhuizen en instellingen allemaal vrij ver weg liggen. Het kost dus gewoon veel tijd.

Om toch onze zorg te bieden, ook als mensen opgenomen zijn, bellen we de patiënt in het ziekenhuis of de familie thuis en maken bij ernstige aandoeningen een visite als men weer thuis gekomen is na een opname.

 

 

 

Kwaliteit en veiligheid:

De zorg, hierboven beschreven , willen we zo goed mogelijk up-to-date houden en voldoen aan de kwaliteit en veiligheid gesteld door onze beroepsgroep. Dit proberen we te bereiken door:

 • Jaarlijkse bijscholing van de artsen en doktersassisten. Meestal ruim boven de gestelde norm

 • Opleiden van co-assistenten en doktersassistenten

 • Meedoen aan de NPA-accreditatie

 • Geleverde feedback van onze zorggroep Synchroon en zorgverzekeraars te bespreken en zonodig actie op te ondernemen

 • Besprekingen met apotheek over voorschrijf gedrag en medicatiegbruik van onze patiënten

 • Bijhouden en bespreken van vakliteratuur

 • Bespreken van mip meldingen en klachten

 • Controle van gemeente (oa airco) en brandweer

 

Wij proberen  bij de gehele praktijkvoering, patiëntgerichte en niet -patientgerichte aktiviteiten en handelingen ons iedere keer af te vragen: waarbij is deze patiënt, de assistente , de praktijk en wij zelf nu en voor de toekomst zo goed mogelijk geholpen. We nemen in al deze beslissingen  de  mening van de ander , richtlijnen, standaarden, protocollen e.d.  mee. Wij maken zo uiteindelijk zelf een zo goed mogelijk een beslissing.

 

 

Ravenstein, mrt 2015

 

 

 

 

 

 

Levensbedreigende situatie:
Bel: 112

Spoedlijn

(8.00u-17.00u)   Spoedlogo
Bel en kies 1!

Contact

Spoednummer : 0486-414155
 

HAP Tigchelaar & Peeters

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
Telefoon:
0486-412242
Fax:
0486-416809
Routebeschrijving >